ZNAMENITOSTI - KULTURNE
METLIKA - STARO MESTNO JEDRO
Mesto pod Gorjanci, ob reki Kolpi je bilo zaradi svoje lege naseljeno že v obdobju prazgodovine. Mestne pravice so bile Metliki potrjene leta 1365. Mesto so zelo zaznamovali Turki in obe svetovni vojni. Največji razcvet je doživelo konec 19. stoletja, ko je bila tukaj ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem, prva čitalnica na Dolenjskem in v Beli krajini, prva hranilnica in posojilnica, metliška godba… Najstarejši in najatraktivnejši del mesta je staro mestno jedro, ki leži na pomolu nad potokom Obrhom in predstavlja nedrje zakladnice kulturne dediščine Bele krajine.
METLIŠKI GRAD
Trg svobode 4
8330 Metlika
tel./ fax: (07) 30 63 370, 30 63 371, 30 58 177
e-mail:belokranjski.muzej@guest.arnes.si
Metliški grad je bil prvič omenjen leta 1456, verjetno pa je v svoji zasnovi precej starejši. Skupaj z mestom je predvsem v 15. in 16. stoletju igral ključno vlogo v obrambi Kranjske pred krvavimi turškimi vpadi. Grad, ki je brez večje škode preživel drugo svetovno vojno, v starejši preteklosti ni imel take sreče. Po požarih v letih 1705 in 1790 so ga obnavljali in grajska stavba, ki na Valvasorjevem bakrorezu deluje še povsem trdnjavsko, je dobila značaj udobne mestne rezidence.
Prvi lastniki gradu niso znani. V 16. stoletju so ga imeli v lasti grofje Alapi, nato Frankopani in za njimi zagrebški kapitelj. Leta 1792 ga je kupil ljubljanski krčmar Jožef Savinšek, vendar so ga njegovi poplemeniteni nasledniki leta 1899 prodali.
Kasneje se je zamenjalo še nekaj lastnikov in uporabnikov, leta 1951 pa je v njem začel delovati Belokranjski muzej. Poleg Belokranjskega muzeja z urejenimi stalnimi zbirkami ter Ganglovim razstaviščem se v bližini gradu nahaja zbirka Slovenskega gasilskega muzeja. Iz grajskega dvorišča lahko vstopimo v poročno sobo. grajsko klet, vinogradniško zbirko, TIC ali si ogledamo lapidarij pod arkadami. Poleti je grad prizorišče kulturnih dogajanj pod skupnim naslovom “Pridi zvečer na grad”, medtem ko je sredi meseca maja ujet v tridnevno prireditev, imenovano Vinska vigred. V svoji današnji podobi se nam grad kaže kot široko zleknjena enonadstropna stavba z urejeno mansardo, pozidana na peterokotni talni ploskvi. Vanjo vstopimo skozi vežo v dvonadstropnem vhodnem stolpiču, ki vodi na prostrano arkadno notranje dvorišče.
PARK PRED GRADOM
Načrt za razpored parka v trasah pred gradom je izdelala inž. arh. Gizela Šuklje. Pred vhodom v grad so postavljeni bronasti doprsni spomeniki pomembnih Belokranjcev: pesnika Otona Župančiča (1878-1949), etnologa dr. Nika Županiča (1876-1961), kiparja Alojza Gangla (1859-1935) ter šolnika in sokolskega organizatorja Engelberta Gangla (1873-1950). Prvega in drugega je izdelal akademski kipar Zdenko Kalin, tretjega Julij Papič in četrtega Jože Vrščaj. V parku je bil leta 1950 postavljen napisni kamen v spomin ustanovitve prve požarne brambe na Slovenskem leta 1869. Tu stojijo še spomenik Belokranjskega partizana (delo domačega kiparja Julija Papiča), doprsni kipi maršala Tita in štirih belokranjskih narodnih herojev: Ilije Badovinca (1917-1944), Janka Brodariča (1922-1943), Martina Južne (1919-1943) in Franca Kočevarja (1918-2005) ter spominska plošča padlim borcem osvobodilnega boja in žrtvam fašističnega terorja. Na eno izmed teras je bil s spodnjega trga prenesen kamniti mestni vodnjak z dvojnim koritom.
Ob grajskem zidu je posajen cepič najstarejše 400-let stare trte iz mariborskega Lenta: MODRE KAVČINE.
PRVA DOLENJSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA
Trg svobode 7
8330 Metlika
Pročelje NLB še danes ponosno nosi napis PRVA DOLENJSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA, katera je bila tukaj ustanovljena že davnega leta 1874.
PRVA ČITALNICA NA DOLENJSKEM
15. oktobra 1865 je na Mestnem trgu zaživela prva čitalnica na Dolenjskem. Na hiši je spominsko obeležje.
MESTNA HIŠA (Občina Metlika)
Mestni trg 24
8330 Metlika
tel.: 07 30 63 100
Mestno hišo je zgradil Furlan Giovanni Franc leta 1869. Strešna fasada zidanih stolpičev ima na sredi viden odlitek metliškega grba (grad s krokarjema). Leta 1928 so na zunanjo steno vzidali spominsko ploščo v čast borcem, padlim med prvo svetovno vojno. Med drugo svetovno vojno je bil tu sedež mestnega narodnoosvobodilnega odbora in odseka za notranje zadeve okrajnega narodnoosvobodilnega odbora za Metliko in okolico.
POSLOPJE NEKDANJE WACHOVE LEKARNE na Mestnem trgu 26 ima na hiši vzidan relief Svete Trojice, kar je predstavljalo zaščitnika njihove dejavnosti.
FARNA CERKEV SV. NIKOLAJA
Župnijski urad
Mestni trg 14
8330 Metlika
tel.: 07 30 58 331
Cerkev sv. Nikolaja je bila omenjena že leta 1334. Ker je zaradi turškega vpada leta 1578 zgorela, so zgradili novo, vendar je tudi ta leta 1705 zgorela, skupaj s celotnim mestom, župniščem in arhivom.
Na razvalinah so zgradili novo cerkev v baročnem slogu. Posvetili so jo leta 1759. Veliki baročni oltar in dva stranska oltarja sta delo neznanega dolenjsko-posavskega mojstra. Manjša stranska oltarja je naredil domači podobar Jernej Jereb. Na banjastem stropu so freske, ki jih je poslikal italijanski mojster Domenico Fabris. Friderik Baraga, ki je bil v Metliki kaplan, je pri Josipu Egartnerju naročil križev pot, ga plačal in lastnoročno obesil. Leta 1268 je bila župnija inkorporirana križniškemu redu, od leta 1735 pa je v Metliki sedež proštije.
V sklopu župnije je 11 cerkva: Metlika (farna cerkev sv. Nikolaja, sv. Rok s pokopališčem, sv. Martin z bogato okrašenimi renesančnimi nagrobniki plemiške družine Burgstall), Rosalnice (Tri fare), Božakovo (sv. Marija Magdalena), Drašiči (sv. Peter), Vidošiči (sv. Ana), Slamna vas (sv. Križ), Grabrovec (sv. Urban), Trnovec (sv. Anton Padovanski), Lokvica (sv. Janez).
"PROŠTIJA"
Župnijski urad
Mestni trg 14
8330 Metlika
tel.: 07 30 58 331
Proštija je dom metliških župnikov, danes tudi sedež fare. V metliški proštiji sta službovala: Friderik Baraga (pozneje prvi škof med ameriškimi Indijanci) in Janez Puhar (izumitelj fotografije na steklo), kar nazorno opisujeta spominski plošči.
KOMENDA (Dom počitka)
Mestni trg 16
8330 Metlika
Komendo je okrog leta 1310 pričel graditi nemški viteški red. Poslopje je leta 1705 pogorelo, bilo leta 1726 na novo pozidano in leta 1776 obnovljeno. Pozneje, leta 1929, je križniški red tukaj ustanovil dom za onemogle in ostarele, ki še danes deluje kot dom počitka. Do leta 1960 je komenda imela svoje zaprto dvorišče in dva vhoda.
GANGLOVA HIŠA (Mestni trg)
Rojstna hiša priznanega kiparja Alojzija Gangla (1859-1935) in njegovega nečaka, književnika, šolnika in sokolskega organizatorja Engelberta Gangla (1873-1950).
ZANIMIVE STAVBE NA PARTIZANSKEM TRGU
Spominska obeležja nosijo tri hiše:
  • Partizanski trg 4: rojstna hiša igralca, pisatelja, režiserja, publicista, prevajalca in scenografa OSIPA ŠESTA (1893 - 1962); tukaj je bila od januarja 1944 do aprila 1945 tudi oficirska šola glavnega štaba NOV in POS; Nekaj časa je v stavbi delovala srednja tekstilna šola danes pa v tej stavbi srednja vzgojiteljska šola.
  • Partizanski trg 10: rojstna hiša jezikoslovca in narodopisca IVANA NAVRATILA (1825 - 1896) in njegovega brata, narodnega buditelja ANTONA NAVRATILA (1832 - 1897). Partizanski trg 12:
  • Partizanski trg 12: rojstna hiša zdravnika, kirurga in medicinskega terminologa, prim. dr. MIRKA ČERNIČA (1884 - 1956).
OBELISK BRATSTVA IN ENOTNOSTI v čast NOB je postavljen ob Cesti bratstva in enotnosti, nasproti hotela Bela krajina.
CERKEV SV. MARTINA in KUŽNO ZNAMENJE stojita ob Cesti bratstva in enotnosti. Na vhodu v cerkvico so vzidani nagrobniki dinastije Burgstall. Cerkev ni na ogled. S ceste vidimo ob cerkvici tudi kužno znamenje.
CERKEV SV. ROKA je bila sezidana leta 1843 po načrtu dekana Vincenca Vovka.
Prepoznamo jo po dveh zvonovih. Notranjost je poslikal Franc Blaznik.
Okrog cerkve je pokopališče, kjer stoji bronasti kip Kristusa, delo kiparja Alojzija Gangla (1859-1935).
GRŠKOKATOLIŠKA CERKEV SV. CIRILA IN METODA
Grškokatoliško župnišče
Cesta XV. brigade 25
8330 Metlika
tel.: 07 30 59 580
Cerkev sv. Cirila in Metoda v Metliki je ena izmed dveh cerkva grškokatoliške vere v Sloveniji. Druga, sv. Svetica s pokopališčem, se nahaja v Dragah pri Suhorju. Cerkev je bila zgrajena leta 1903, v njej je prostora za približno 50 oseb. Tukajšnji grškokatoliški duhovnik je eden izmed slovenskih ikonopiscev. Po Sloveniji in svetu je imel že nekaj deset svojih razstav.
HIŠA BARE JURIČINE
S slamo krita hiša Bare Juričine na Frelihovi ulici je primer tipične stare belokranjske, s slamo krite hiše.
 
TRI FARE v ROSALNICAH
Znamenita božja pot Tri fare se nahaja v ravninskem severovzhodnem delu naselja Rosalnice pri Metliki. Romarski kompleks se odlikuje po treh gotskih cerkvah, stisnjenih znotraj visokega pokopališkega obzidja, ki je verjetno deloma še ostanek protiturškega tabora. Cerkve stojijo vzporedno ena zraven druge: severna cerkev je posvečena Žalostni Materi božji, srednja nosi patrocinij Glej človeka (Ecce homo), južna pa Lurške Matere božje.
V cerkvi Žalostne Matere božje pri Treh farah so ohranjene najstarejše baročne orgle, izdelane na Kranjskem v Ljubljani sredi 18. stoletja.

več
SUHOR
SPOMINSKE PLOŠČE
Med drugo svetovno vojno je bilo na Suhorju veliko pomembnih dogodkov na kar nas opozarjajo spominske plošče vzidane na sedanjem poštnem poslopju. Pred osnovno šolo kamnit steber v spomin na zbor Tomšičeve, Šercerjeve in Bračičeve brigade, ki so iz Suhorja krenile na zgodovinski pohod prek Hrvaške na Štajersko. V steno šole sta vzidani spominski plošči v čast padlih borcev in v spomin na ustanovitev italijanske brigade Fontanot. V noči iz 26. na 27. november 1942 so na Suhorju slovenski in hrvaški partizani uničili posadko belogardistov in Italijanov, ki je bila utrjena v šoli in župnišču.
DRAŠIČI
SOSESKA ZIDANICA DRAŠIČI
Soseska zidanica se nahaja v kletnih prostorih stare hiše sredi Drašičev poleg cerkve sv. Petra. S tem imenom in v taki obliki deluje že preko 250 let, v njej pa se zbirajo vaščani in pijejo sosesko vino. Ob obisku zidanice in njene posebnosti se lahko pohvalite, da ste pili vino 65 gospodarjev iz enega kozarca. Spoznate tudi rovaš, to je stara naprava iz lesa, na kateri se je beležil dolg pitja oziroma poraba vina vsakega posameznika.
OTOK
LETALO DC3
Letalo se nahaja ob regionalni cesti Črnomelj-Metlika proti vasici Otok, ki je od Metlike oddaljena 5 km. Postavljeno je v spomin belokranjskim in drugim slovenskim letališčem v času narodnoosvobodilnega boja.  Lokacija omogoča stalni ogled, nedaleč stran pa obratuje tudi športno letališče Prilozje.
KUČAR PRI PODZEMLJU
V sklopu učne poti Kučar-Kolpa je možno raziskovati arheološko dediščino Podzemlja in njegove bližnje okolice. Na krožni poti so v naravi postavljene informativne table o lokacijah in najdbah. Območje je bilo poseljeno že v obdobju starejše železne dobe (8.- 4. stoletje pr. n. št.) o čemer pričajo zemljene gomile s pokopi takratnega prebivalstva, ki jih na tem območju ne manjka. Gomile so razporejene ob severnem in južnem vznožju osamelca Kučar. Na njem se je nahajala utrjena naselbina -  gradišče, saj je bil središče največjega in najpomembnejšega naselbinskega kompleksa v Beli krajini v tem obdobju. Na severnem vrhu Kučarja je bilo v pozni rimski dobi (5.- 6. stoletje) postavljeno starokrščansko središče z dvema cerkvama in večjo bivalno stavbo.
GRADAC
GRAD GRADAC
Grad stoji na okljuku reke Lahinje in je bil v pisnih virih prvič omenjen leta 1326 kot Gräcz. Na začetku 17. stoletja je bil v lasti znane in premožne italijanske plemiške rodovine grofov Thurn-Valsassina. Leta 1692 je prišla gospoščina v roke plemenitih Burgstallov, lastnikov gradu Krupa in Pobrežje. Ob koncu stoletja je bil grad last rodovine Gusić.
V grajskem parku se nahaja grobnica s kamnitim sarkofagom leta 1831 umrlega Jurija Gusića, predzadnjega lastnika, ki je ob prezidavah gradu vtisnil svoj pečat. Leta 1846 je grad kupil Franc vitez Fridau, ki je v Gradcu leta 1858 zgradil železolivarno s plavžem in jo oskrboval z železovo rudo, nakopano v Beli krajini. Železolivarna je delovala do leta 1882, nato se je zamenjalo še nekaj lastnikov - zadnji med njimi je bil, pred drugo svetovno vojno, zagrebški trgovec Šutej.
Med drugo svetovno vojno je bila v gradu partizanska bolnišnica, v letih 1944/45 pa tudi oficirska šola VDV. Po vojni je bila v njem šola za težko vzgojljive mladostnike in nato kmetijsko-gospodinjska šola, dokler niso po letu 1956 v njem uredili stanovanja.
GALERIJA KAMBIČ
Cesta bratstva in enotnosti 51
8330 Metlika
07/305 83 32
Galerija nosi ime prof. dr. Vinka Kambiča, ki je v Metliki, svojemu rodnemu mestu, zapustil zbirko vrhunskih stvaritev slovenskih, likovnih umetnikov. Galerija s svojim poslanstvom presega lokalne metliše in belokranjske ovire, kar je dokazala že prva razstava slikarja Andreja Jemca in kiparja Draga Tršarja. Z njo se začenja novo poglavje v slovenski kulturni ponudbi in želeti je, da bi Galerijo Kambič obiskovalo vse več ljubiteljev in poznavalcev likovne umetnosti.

Odpiralni čas:
pon, tor., sre.:  zaprto
čet-sob.: 10.00-16.00 ure
nedelja: 10.00-13.00 ure 
Mesec januar zaprto.
VSTOPNINE NI!