UČNA POT ZDENC - VIDOVEC BOŽAKOVO

Na obrobju belokranjskega kraškega ravnika se vzhodno od vasi Božakovo odpirata zanimivi kraški jami Vidovec in Zdenc. Sta del podzemskega sistema potoka Vidovec, ki ima povirje na lapornih vodonosnikih v okolici Drašičev. Ob prehodu na obrobje kraškega ravnika potok ponika v podzemlje, na površju pa ostaja dobro vidna suha dolina. Sledimo ji do jame Vidovec, kjer potok spet izvira in po površju odteče v globoko vrezano dolino Kolpe.
Božakovo se razteza na robu rečne terase, pod katero se je Kolpa vrezala v globoko rečno dolino z visoko Magdalensko skalo. V njej si je posebno vredno ogledati baročno cerkev sv. Magdalene. V pisnih virih je prvič omenjena že leta 1334 - in kapelico Marije Pomočnice tik pred vasjo. Posebnost vasi je soseska zidanica, kjer se vaščani ob večerih zbirajo in pijejo svoje vino "na pol drugo", kar pomeni: spiješ 1l, v jeseni vrneš 1,5l. Člani soseske plačujejo tik pred "Martinom" članarino, in sicer 10 l mošta. Za vino skrbi vaški kletar in ga prodaja obiskovalcem.
Izvirna jama Zdenc s kipom lurške Marije je ena najlepših urejenih belokranjskih izvirnih jam, ki priča o nekdaj jasni navezanosti ljudi na kraške izvire. Studenček, ki priteka iz jame pod vasjo, so domačini zajeli ter pri vhodu v jamo uredili perišče in napajališče za živino. Za obzidanim vhodom se odpira 78 metrov dolga izvirna jama, ki jo je izoblikoval podzemski pritok .potoka Vidovec. Podzemskl rov s plitvo strugo potočka je v začetku prostoren, v nadaljevanju pa se ob razpoki vse bolj zožuje. V končnem delu se za umetno pregrado zbira podzemska voda, ki je po cevi speljana do napajališča pred vhodom. Stene so le mestoma zasigane, v končnem delu izstopa polkrožna sigasta kopa.

Jama Vidovec je z 270 metri najdaljša belokranjska vodna jama, ki jo je ob vzporednih prelomih plitvo pod površjem izoblikoval istoimenski potok. Vhod vanjo označuje skalni spodmol, za katerim se odpira prostorna vstopna dvorana. Podzemski prostor se nadaljuje v ozek vodni rov, ki se zaključi s sifonom. Erozijsko obdelane stene so izraziteje zasigane le v vhodnem delu, medtem ko tla v jami prekrivajo debele plasti naplavljene ilovice, ki onemogoča obisk jame brez potrebne jamarske opreme. Podzemsko vodo zaradi bogatega vnosa organskih snovi naseljujejo predvsem površinske in na podzemlje manj prilagojene podzemeljske živali (potočna postranica, polži iz rodu Bythinella, školjke iz rodu Pisidium...)

Za ogled je urejena pešpot. Iz središča vasi vodi do jam Zdenc in Vidovec, naprej ob potoku Vidovec do reke Vidovec do reke Kolpe ter po poti ob Magdalenski steni nazaj v vas. Obisk obeh jam je možen le v spremstvu jamarjev. Informacije dobite v vasi Božakovo.

(Vir: zgibanka Kraški jami Zdenc in Vidovec, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, Uprava RS za varstvo narave, 2000)